ข้อมูลประเมิน ITA 2565

ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง https://chanyai.go.th/structure.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อโครงสร้างส่วนราชการ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://chanyai.go.th/boss.html

https://chanyai.go.th/government-section.html

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อคณะผู้บริหาร

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อหัวหน้าส่วนราชการ

O3 อำนาจหน้าที่ https://chanyai.go.th/menu-link/566.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน หัวข้อภารกิจและอำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://chanyai.go.th/menu-link/560.html หน้าแรกเว็บไซต์  เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน  หัวข้อยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
O5 ข้อมูลการติดต่อ https://chanyai.go.th/contact.html หน้าแรกเว็บไซต์
จุดที่ 1 อยู่แถบบนชื่อเมนู ติดต่อเรา
จุดที่ 2 เข้าเมนูบริการประชาชน หัวข้อข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://chanyai.go.th/menu-link/1910.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

การประชาสัมพันธ์
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://chanyai.go.th/category/news หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

จดที่ 2 เข้าเมนูบริการประชาชน หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O8 Q&A https://chanyai.go.th/menu-link/1114.html

https://chanyai.go.th/forums/forum/webboard

หน้าแรกเว็บไซต์ แสดงที่แถบซ้ายมือ ป้ายQ&A ถามตอบ และ เมนูบริการประชาชน หัวข้อ Q&A

หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูเว็บบอร์ด – กระดานสนทนา

O9 Social Network https://www.facebook.com/ychanyai.go.th/

https://chanyai.go.th/social.html

หน้าแรกเว็บไซต์ แบนเนอร์ Facebook อยู่มุมขวามือ “อบต.จานใหญ่”

 

การดำเนินงาน
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O10 แผนดำเนินงานประจำปี https://chanyai.go.th/plan-pattana/2167.html

แผนดำเนินงาน ปี 2565

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อแผนดำเนินงานประจำปี

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อแผนดำเนินงานประจำปี  หัวข้อย่อย แผนดำเนินงานประจำปี 2565

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน https://chanyai.go.th/menu-link/2491.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อแผนดำเนินงานประจำปี  หัวข้อย่อย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://chanyai.go.th/menu-link/2499.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อแผนดำเนินงานประจำปี  หัวข้อย่อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

 

 

การปฏิบัติงาน
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://chanyai.go.th/menu-link/2205.html

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://chanyai.go.th/menu-link/865.html หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อเมนูคู่มือประชาชน

จุดที่ 2 แถบซ้ายมือ ป้ายแบนเนอร์คู่มือประชาชน

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://chanyai.go.th/ita/2588.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อหัวข้อข้อมูลสถิติเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://chanyai.go.th/ita/2594.html หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 เข้าเมนูสาระน่ารู้ขององค์กร ชื่อหัวข้อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564

จุดที่ 2 แถบขวามือ ป้ายแบนเนอร์ แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

O17 E-Service https://chanyai.go.th/menu-link/1123.html หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนู E-Service

จุดที่ 2 แถบขวามือ ป้ายแบนเนอร์ E-Service บริการออนไลน์

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://chanyai.go.th/plan-pattana/612.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน https://chanyai.go.th/menu-link/2482.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อรายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี https://chanyai.go.th/download/1344.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://chanyai.go.th/plan-buy/2076.html หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง E-GP ชื่อเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดจ้างหรือการจัดซื้อพัสดุ https://chanyai.go.th/pakad-buy/2081.html หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง E-GP ชื่อเมนูประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน https://chanyai.go.th/conclusion-buy/1129.html หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง E-GP ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://chanyai.go.th/news/2539.html หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง E-GP ชื่อเมนูประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://chanyai.go.th/menu-link/1983.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อย้อย 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://chanyai.go.th/menu-link/1987.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อย้อย 2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://chanyai.go.th/menu-link/1990.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อย้อย 3.หลักเกณฑ์การบริหานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://chanyai.go.th/menu-link/1992.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนพัฒนา ชื่อหัวข้อการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อย้อย 4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://chanyai.go.th/menu-link/949.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย แผนการปฏิบัติการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://chanyai.go.th/tudjarit.html หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อหัวข้อช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จุดที่ 2 แถบซ้ายมือ ป้ายแบนเนอร์ ร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://chanyai.go.th/menu-link/2548.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อหัวข้อสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น https://chanyai.go.th/song.html หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อหัวข้อช่องทางการรับฟังความเห็น

จุดที่ 2 แถบขวามือ ป้ายแบนเนอร์ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://chanyai.go.th/menu-link/2291.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
https://chanyai.go.th/news/2373.html หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ชื่อหัวข้อประชาสัมพันธ์  No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้า
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://chanyai.go.th/news/2462.html หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ชื่อหัวข้อการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://chanyai.go.th/menu-link/2560.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://chanyai.go.th/menu-link/2854.html

https://chanyai.go.th/menu-link/2857.html

หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม https://chanyai.go.th/menu-link/2311.html หน้าแรกเว็บไซต์ เมนูบริการประชาชน ชื่อหัวข้อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://chanyai.go.th/menu-link/856.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://chanyai.go.th/menu-link/2503.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและการทุจริตประจำปี https://chanyai.go.th/menu-link/2571.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย รายงานผลการดำเนินการป้องกันและการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
URL
คำอธิบาย
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://chanyai.go.th/ita/2574.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน https://chanyai.go.th/knowledge/2476.html หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูกฎหมายและระเบียบ ชื่อหัวข้อแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน