สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565