contact

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่.

“ไฟสว่าง หนทางดี รายได้ดี มีงานทำ”

ตำบลจานใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

หมู่ที่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ / โทรสาร. 045-811012
e-mail. contact@ychanyai.go.th
http://www.chanyai.go.th