รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565