แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

***************************