คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายธวัช  ดวงงอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.098-5847770

นายประวิทย์  ปรัสพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.099-0808998
  นายกำพล  จั่วจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.085-7675527
 

นายคำใส  ทองลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.092-7737461