คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายธวัช  ดวงงอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.098-5847770

นายวิชัย  ศรีคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.064-7691134
  นายกำพล  จั่วจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.085-7675527
 

นายคำใส  ทองลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.092-7737461