งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่