การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

         องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565  ภายในตำบลจานใหญ่  16 หมู่บ้าน  ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน

ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2565

เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา เพื่อบูรณาการการทำงานและ  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี โดยมีแต่ละหมู่บ้านมีผู้นำชุมชน กำนัน เจ้าหน้าที่อบต.จานใหญ่ และประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ โดยนายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น
โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
**********************************************************************
☎ สายด่วน อบต.จานใหญ่ 045-811012