หัวหน้าหน่วยงานราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่


นายมงคล สิงห์คำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
โทร.081-7902473

(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

นางจุฑารัตน์ บังศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.092-3916982

นางรัชนีกร ทองอ่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-5684972

นายโกวิท ลำสมุทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-7989254

นางชลลดา โพธิ์ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.084-1066832

นางมัณฑนา เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.065-1204012