หัวหน้าหน่วยงานราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

 

นายมงคล สิงห์คำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

สิบเอกรชตะพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลจานใหญ่

นางจุฑารัตน์ บังศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางรัชนีกร ทองอ่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายโกวิท ลำสมุทร
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางชลลดา โพธิ์ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางมัณฑนา เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม