ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้

          วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คติพจน์ประจำชาติ“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”

          ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

          ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นขึ้น

          ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต

          ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ำน้อย

          ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส

ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF