O8 Q&A

Q฿A รวมคำถามยอดฮิด

แบบส่งคำถามออนไลน์

เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวล และสรุปผลลัพธ์ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ส่งคำถาม


ส่วนที่ 2 : สอบถามข้อมูลเรื่อง

Q&A ถาม-ตอบ  -การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์

ตอบ-จดทะเบียนพาณิชย์เอกสารที่ใช้ ได้แก่

  • คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)                 จำนวน ๑ ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน                 จำนวน ๑ ฉบับ
  • กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่       จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาสัญญาเช่า   จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่    จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่    จำนวน ๑ ฉบับ

  • กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท     จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ   จำนวน ๑ ฉบับ

  • กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์

index ฟอรั่ม