แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

 

 

 

  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ