ประชาสัมพันธ์  No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล

ประชาสัมพันธ์  No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล
OPEN OFFICE NO Gift Policy (เปิดเผย โปร่งใส มีน้ำใจ ไม่รับของกำนัล) เปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพร

         เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ รวมถึงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่จะมาถึง “งดให้ งดรับ”
โดยเปลี่ยนเป็นการรับความปรารถนาดี ด้วยบัตรอวยพรหรือคำอวยพร
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริตโปรงใสน้อมนำหลักปรัชณาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเต็มใจให้บริการด้วยความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน