3.หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  3. การพัฒนาบุคลากร
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ