ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ–เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน–การลงโทษทางวินัย-(แก้ไขเพิ่มเติม)-พ.ศ.-2563