ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-(ฉบับที่-4)