ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.2563