ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ-เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.2563