ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ-เรือง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล-(ฉบับที่-๒)-พ.ศ.-๒๕๖๓