ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น–เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราขการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3)-พ.ศ.-2561