ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ-เรื่อง-หลักเกณพ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-(ฉบับที่-6)