ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ-เรื่อง-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.-๒๕๕๘