ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-และ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุและแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-และการเลื่อนขั้นเงินเดือน-พ.ศ.-2562