ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ–เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.-2563