ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ-เรื่อง-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ค่าจ้าง-และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพรับพนักงานส่วนตำบล-และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-๒๕๕๘