ประกาศ-ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ–เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย–และการดำเนินการทางวินัย-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.-2562