ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ-เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น-(ฉบับที่-5)