องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

                       นายธวัช  ดวงงอก นายองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน     ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

**************************************

                                   การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ โดย นายธวัช  ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  มอบนโยบายกำหนดแนวทางเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานกลางส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานจ้างส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิง่หาคม 2558 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กำหนด ในการปฏิบัติงาน การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ การยึดถือประโยนชน์ของประเทศชาติหรือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์อื่นใดทับซ้อน ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาสัย และไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  การยึดมั่นหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นหลักจริยธรรมวิชาชีพองค์กร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เช่น (1) การจััดทำมาตรการส่่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น