การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (6เดือน) (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)