ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15  สิงหาคม 2565
โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้เรียกประชุมสภาฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ