โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2565

จำนวน 16 หมู่บ้าน ในระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2565