โครงการสร้างสุขปันรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุตำบลจานใหญ่ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุขปันรอยยิ้มตำบลจานใหญ่ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานใหญ่ ได้ให้คำแนะนำและรับการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลจานใหญ่