โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางสุทธารัตน์ แพทย์นาดี นักวิชาการศึกษา อบต.ภูผาหมอก เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำเหรียญโปรยทาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน กลุ่มสตรี และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 53 คน