โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านตาลอย หมู่ที่ 3 – ทางไปบ้านศรีอุดม