โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 4 – ทางไปบ้านตาเกษ