โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 – ทางไปหนองกา