โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านมหาราช หมู่ที่ 10