โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังและวางท่อ บ้านหนองตาสา หมู่ที่ 14