โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 11 – ทางไปบ้านศรีอุดม