โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านชำโพธิ์ หมู่ที่ 5