โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 13