โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 13