โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนขาม หมู่ที่ 12 -ทางไปบ้านโพนทอง