โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านตาลอย หมู่ที่ 3