โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 11 (ทางไปโรงแป้ง)