จัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำปี พ.ศ. 2562

1. การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big CleaningDay ณ บ้านโนนขาม ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ มีภาพกิจกรรมทำความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกและรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

2. การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ตามโครงการประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จัดกิจกรรม Big CleaningDay ภายในวัดบ้านโนนกางของ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษได้มีการทำความสะอาด การคัดขยะ/และรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก/การเข้าวัดปลอดถุงพลาสติก เป็นต้น