อบต.จานใหญ่ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิกบุหรี่ และกำหนดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย