รายงานสรุปยอดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และฐานข้อมูลผู้สูงอายุของ อบต.จานใหญ่