ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก

อบต.จานใหญ่ : เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  หมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/r8kfwo และ บุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/r8kfwo หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ข้างบนนี้  ขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้