กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถานบันศาสนาพระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ดำเนินกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถานบันศาสนาพระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี โดยดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่